Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

chatka
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialiwq liwq
6999 e90f
Reposted frompupuch pupuch viafrozenblackberry frozenblackberry

March 06 2018

chatka
Reposted frommr-absentia mr-absentia vialaluna laluna

March 04 2018

chatka
7627 2181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialobek lobek

February 18 2018

chatka
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viajunicorn junicorn
chatka
5894 adc9 500
Reposted fromexistential existential viaelavator elavator

February 05 2018

chatka
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viamarghot marghot
chatka

January 13 2018

chatka
5926 f51d
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaki-adi ki-adi
chatka
3033 78c7 500
Reposted fromkaiee kaiee viablackheartgirl blackheartgirl
chatka
Mam wszystko, czego potrzebuje, a czuję jak się rozpadam. Cała. Na raz. W każdej sekundzie.
chatka
8100 c288 500
chatka
chatka
To najlepszy sposób uczczenia pamięci moich poległych przyjaciół. To najlepszy sposób uhonorowania moich rodziców, którzy sprowadzili mnie na ten świat. To najlepszy sposób, w jaki mogę wieść życie, które z dumą nazwę własnym. Chcę doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania: ŻYĆ.
— John Marsden
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
chatka
chatka
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianiskowo niskowo

January 07 2018

chatka
6929 a169 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapanpancerny panpancerny
chatka
3707 72f0
Reposted from1NdyGo 1NdyGo viamentispenetralia mentispenetralia
chatka
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl